Zápis stavby do katastru nemovitostí

Pro zápis dokončené budovy do katastru nemovitostí je třeba předložit katastrálnímu úřadu:

Pro zápis rozestavěné budovy do katastru nemovitostí je třeba předložit katastrálnímu úřadu:

Tiskopisy ke stažení naleznete zde.

Všechny dokumenty se předkládají v originále, případně v ověřené kopii. Po zápisu do katastru nemovitostí se dokumenty nevrací!!!

Zápis rozdělení pozemku

Geometrický plán pro rozdělení pozemku slouží většinou jako podklad pro sepsání smlouvy (kupní, darovací) pro převod části pozemku
na jiného vlastníka. K dělení – scelování pozemků je třeba souhlasu příslušného stavebního úřadu. > žádost

Zápis věcného břemene

Geometrický plán pro zřízení věcného břemene slouží jako podklad pro sepsání smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemku, např. uložení inženýrských sítí, právo průchodu, průjezdu přes pozemek jiného vlastníka. K zápisu věcného břemene do katastru nemovitostí je nutný vklad do katastru nemovitostí.

Vytyčení vlastnické hranice

Při vytyčení vlastnické hranice se zobrazí hranice parcely v terénu. K předání vytyčené hranice se přizvou vlastníci sousedních pozemků a jsou
v terénu seznámeni s průběhem vytyčované hranice. Vytyčením hranice se nezakládá ani nemění vlastnické právo k nemovitostem.

Odkaz na Český úřad zeměměřický a katastrální